Overblik over opførelse af småbygninger på grunden

Små bygninger

Det er vigtigt at have helt styr på love og regler for carporte, garager, udhuse og andre sekundære bygninger, inden du går i gang med at bygge. Der gælder dog andre regler for pavilloner, lysthuse, udestuer og vinterhaver.

Lokalplaner og servitutter

Udover bestemmelserne i Bygningsreglementet kan det være krav i fx Lokalplan, eller grundejerforeningsbestemmelser der gælder for området som skal overholdes, når der bygges i dit kvarter. Der kan også være tinglyste servitutter der regulerer, hvad, hvor og hvordan du må bygge på den enkelte grund. 

Du kan finde lokalplaner på din kommunes hjemmeside, eller via OIS. Servitutter, der kan gælde for din grund, kan du finde via Den Digitale Tinglysning.

Lokalplanen kan betyder yderligere begrænsninger for, hvad du skal og må bygge på din grund, og det vil så være de skærpede krav i Lokalplanen, du skal overholde. 

På de enkelte kommuners hjemmeside kan du ofte finde oplysninger om love og regler og få hjælp til at finde ud af, om der er lokalplaner eller andre bestemmelser, som kan have en betydning for, hvilke slags udhuse du må opføre, og om der er bestemmelser om fx, hvilke materialer, farver m.v. der må anvendes i området eller på grunden.

Der er forskel på, om du skal søge om byggetilladelse eller frit kan gå i gang. Det afhænger bl.a. af bygningens størrelse, anvendelse, og om den er integreret i huset. Arkivfoto.

Hvilke små bygninger kræver byggetilladelse?

Hvis det samlede areal af udhuse, skure mm. Der opføres i tilknytning til et fritliggende enfamiliehus overstiger 50 kvadratmeter, skal du søge byggetilladelse. 

Hvis det samlede areal af udhuse, garager, carporte overdækninger m.v. er mere end 50 m2 (for rækkehuse 20 m2) skal arealet desuden regnes med i beregning af bebyggelsesprocenten, hvilket kan betyde, at der skal søges byggetilladelse og i nogle tilfælde dispensation.

Selvom byggeriet er under 50 kvadratmeter, skal der desuden ansøges om byggetilladelse, hvis der er tale om en garage, en carport eller et udhus, som er integreret i det eksisterende byggeri. Eller hvis der skal søges dispensation fra andre regler i bygningsreglementet, fx de maksimalt 12 meter lang skel, at de første 2,5 m fra skel må ingen del af bygningen være højere end 2,5 m.

Både udestuer og vinterhaver samt egentlige tilbygninger kræver altid ansøgning om byggetilladelse. Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis et byggeri øger beboelsesarealet. 

Når du beregner en grunds bebyggelsesprocent, skal alt tælles med. Dog kan du trække op til 50 m2 areal af sekundære bygninger der opføres i forbindelse med fritliggende enfamiliehus fra. I række- og klyngehuse dog kun 20 m2.

Hvornår tæller små bygninger som skure og carporte med i bebyggelsesprocenten?

Når du beregner bebyggelsesprocenten skal alt som udgangspunkt tælles med. Men når du skal beregne bebyggelsesprocenten, kan du trække op til 50 kvadratmeter af det samlede areal af småbygninger fra det areal, der danner grundlag for beregning af bebyggelsesprocenten (Bemærk: Ved rækkehuse og lign. dog kun 20 kvadratmeter). 

Vær opmærksom på, at overdækkede terrasser også tæller med i bebyggelsesprocenten på lige fod med carporte, garager udhuse og lign.

Hvornår skal du videregive BBR-oplysninger for små bygninger?

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register over alle bygninger og boliger. Som ejer af fast ejendom har du pligt til at oplyse om ændringer på grunden, dvs. nybygning, tilbygning og nedrivning – det gælder også for mindre bygninger som garage, carport, udhus, udestue og overdækket terrasse. 

Kommunen vil som udgangspunkt opdatere BBR for byggeri, der kræver byggetilladelse, det sker det når byggeriet færdigmeldes til kommunen. Men du er som boligejer altid ansvarlig for at oplysningerne bliver opdateret og altid stemmer overens med de faktiske forhold på stedet.

For de bygninger der kan opføres uden byggetilladelse, er det dig selv der skal sørge for at de registreres i BBR – det kan du gøre elektronisk med Nem-ID.

Hvilke afstandsforhold skal du overholde, når du opfører mindre bygninger på grunden?

Mindre bygninger, der ikke anvendes til beboelse, kan under visse betingelser opføres nærmere naboskel, vej og sti end 2,5 meter, medmindre bestemmelser i lokalplanen foreskriver noget andet. Mindre bygninger kan fx være garager, carporte, overdækkede terrasser, drivhuse (til planter), hønsehuse og pavillioner og andre mindre bygninger. For byggeri i sommerhusområder gælder andre skærpede betingelser.

Dog skal bl.a. disse betingelser være opfyldt: 

  • Ingen del af bygningens ydervægge eller tag (inkl. evt. brandkam), må inden for en afstand af 2,5 meter fra naboskel være højere end 2,5 meter over terræn (eller bygningens fastsatte niveauplan
  • For sommerhuse gælder, at afstanden skal være 5 m, og så gælder reglerne i bræmmen 2,5 - 5 m fra skel
  • Den side af bygningerne, der vender mod skel, må samlet set ikke være længere end 12 meter. Er der flere småbygninger må den samlede længde mod naboskel ikke overstige 12 meter. Udhæng, der er større end 0,5 meter medregnes til bygningens længde
  • Bygningen må ikke have vinduer, døre eller andre åbninger, der vender ind mod naboskel.
  • Tagvand og tagrender skal holdes inde på egen grund

Husk, at hvis du vil opføre bygninger i eller tæt på skel, er det god naboskik at indvie naboen i dine planer. 

Generelt er afstandskravene for sommerhuse og sommerhusområder skærpede, hvilket betyder, at man som tommelfingerregel skal lægge 2,5 meter til alle afstande, der gælder ved enfamiliehuse.

Udover de nævnte krav gælder det, at alt byggeri skal udføres og indrettes således, "at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, og sundhedsmæssig henseende".  Disse krav gælder uanset om bygningen kræver byggetilladelse, anmeldelse eller uden videre kan opføres. Det kan betyde, at der kan være krav til materialer og konstruktioner i forholde til de konkrete forhold på stedet, fx kan der afhængigt at udhusets placering i forhold til andre bygninger være krav om brandvæg mod skel. 

Se mere om de generelle krav for hvad og hvordan du må bygge på grunden i Bygningsreglementet.

Kilde: https://www.bolius.dk/love-og-regler-for-skure-carporte-garager-og-andre-smaa-bygninger-17566

Indsendt af Louise Werner den 22 jul 2021